بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وقۋلىقتاردى دايىنداپ، ساباق باستاۋعا ازىرلەندى(5)

2019.02.13 15:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

وقۋلىقتاردى دايىنداپ، ساباق باستاۋعا ازىرلەندى(5)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت