بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بانگلادەش استاناسىندا تۋىلعان ءورت اپاتىندا كەمىندە 81 ادام قازا بولدى

2019.02.22 16:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 2 – ايدىڭ 21 – كۇنى بانگلادەش استاناسى داككادا تۋىلعان ءورت اپاتىنداعى جارالانعان ادامدار ەمدەلىپ جاتقان ەمحاناعا جينالعان جۇرت.


  جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 2 – ايدىڭ 20 – كۇنى ساعات 23 اينالاسىندا بانگلادەش استاناسى داككانىڭ بايىرعى قالا رايونىنداعى ءبىر قامبادا وتىندىق گاز كۇبىسى پارتىلاپ، ساقتالعان حيميالىق ونىمدەر تۇتانىپ، ءورت ماڭايداعى ۇيلەردى جەدەل شارپىعان. داككا قالاسىنىڭ ءمانساپتىسى الي اجامنىڭ ايتۋىنشا، ءورت اپاتىندا ەڭ كەمىندە 81 ادام قازا بولعان، نەشە ونداعان ادام جارالانعان. شينحۋا اگەنتتىگى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت