بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حالىقارالىق اقپارات قۇرالدارى چاۋشيان – ا ق ش باسشىلارىنىڭ ەكىنشى كەزەكتى كەڭەسىنە نازار اۋدارۋدا

2019.02.27 15:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: تىلشىلەر 2 – ايدىڭ 26 – كۇنى ۆيەتنام استاناسى حانويداعى حالىقارالىق اقپارات ورتالىعىندا قىزمەت ۇستىندە. ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ پەن چاۋشياننىڭ ەڭ جوعارى باسشىسى كيم جۇڭ – ۇن 2 – ايدىڭ 27 – كۇنىنەن 28 – كۇنىنە دەيىن ۆيەتنامنىڭ حانوي قالاسىندا كەڭەس وتكىزەدى. بۇل تاريحتان بەرى ەكى باسشىلارىنىڭ سينگاپۋردا تۇڭعىش رەت كەڭەس وتكىزگەننەن كەيىنگى تاعى دا ءبىر كەزدەسۋى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋ شياۋچۋ فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت