بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كونە لاشىققا قوش ايتىپ، جاڭا تۇرمىسقا قادام تاستادى — ءۇرىمجى كونە قالا رايونى جۇرتتىڭ جايلى تۇرعىن ءۇي ارمانىن ىسكە اسىردى(4)

2019.03.14 16:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

كونە لاشىققا قوش ايتىپ، جاڭا تۇرمىسقا قادام تاستادى — ءۇرىمجى كونە قالا رايونى جۇرتتىڭ جايلى تۇرعىن ءۇي ارمانىن ىسكە اسىردى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت