بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ سانجى وبلىسىنداعى تاۋلى وڭىردە قار كوشكىنىندە قامالىپ قالعان 10 ادام تۇگەل قۇتقارىلدى

2019.04.10 16:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 4 – ايدىڭ 9 – كۇنى ىزدەستىرۋ – قۇتقارۋ گرۋپپاسىنداعىلار تىك ۇشاقپەن قۇتقارۋ جۇرگىزۋ بارىسىندا قامالىپ قالعانداردان ءبىرىنشى ادامدى تىك ۇشاققا قۇتقارىپ شىعارۋدا. 4 – ايدىڭ 9 – كۇنى ساعات 11گە دەيىن، شينجياڭ سانجى قالاسى اشىلى اۋىلىنداعى تاۋلى وڭىردە قار كوشكىنى سەبەبىنەن قامالىپ قالعان 10 تاۋعا شىعۋ اۋەسكەرى شينجياڭ اسكەري رايونى قۇرلىق ارمياسى اۋە بريگاداسىنىڭ ەكى تىك ۇشاعىنا وتىرىپ، ءۇرىمجى قالاسىنا قايتتى، ولاردىڭ اراسىنداعى جەڭىل جارالانعان ەكى ادام ەمحاناعا جەتكىزىلدى، كوڭىل – كۇيلەرى جاقسى. شينجياڭ ورمان ورتىنەن ساقتانۋ - ءوشىرۋ باس اترەتىنىڭ تانىستىرۋىنشا، 4 – ايدىڭ 5 – كۇنى تاۋعا شىعۋ اۋەسكەرلەرى كوك شىبىق تۇسىنداعى دەمالىستان پايدالانىپ تاۋعا شىققان، 4 – ايدىڭ 6 – كۇنى قار كوشكىنى ءتۇسىپ، 10 ادام قامالىپ قالعان، 4 – ايدىڭ 7 – كۇنى قامالىپ قالعانداردىڭ ءوزىن – ءوزى قۇتقارۋى ناتيجەسىز بولعاندىقتان، 4 – ايدىڭ 8 – كۇنى ساقشىعا مالىمدەگەن. (ۋ شىكى فوتوسى)


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت