بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ سانجى وبلىسىنداعى تاۋلى وڭىردە قار كوشكىنىندە قامالىپ قالعان 10 ادام تۇگەل قۇتقارىلدى(6)

2019.04.10 16:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭ سانجى وبلىسىنداعى تاۋلى وڭىردە قار كوشكىنىندە قامالىپ قالعان 10 ادام تۇگەل قۇتقارىلدى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت