بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«1 – مامىر» دەمالىسىندا ەل ىشىنەن قابىلدانعان ساياحاتشىلاردىڭ جالپى سانى 195 ميلليون ادام – رەت بولدى

2019.05.05 16:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: جيناننىڭ باۋتۋ باستاۋى كورىنىس رايونى (5 – ايدىڭ 4 – كۇنى ۇشقىشسىز ۇشاقپەن تۇسىرىلگەن). 2009 – جىلى «1 – مامىر» دەمالىسى مەزگىلىندە بۇكىل ەلىمىز بويىنشا ەل ىشىنەن قابىلدانعان ساياحاتشىلاردىڭ جالپى سانى 195 ميلليون ادام – رەت بولىپ، سالىستىرمالى ولشەم بويىنشا %13.7 ارتقان؛ ساياحات كىرىسى 117 ميلليارد 670 ميلليون يۋان بولىپ، سالىستىرمالى ولشەم بويىنشا %16.1 ارتقان. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت