بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«1 – مامىر» دەمالىسىندا ەل ىشىنەن قابىلدانعان ساياحاتشىلاردىڭ جالپى سانى 195 ميلليون ادام – رەت بولدى(6)

2019.05.05 16:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«1 – مامىر» دەمالىسىندا ەل ىشىنەن قابىلدانعان ساياحاتشىلاردىڭ جالپى سانى 195 ميلليون ادام – رەت بولدى(6)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت