بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەگيپەت ەجەلگى پاتشالىق داۋىرىنەن قالعان زيراتقا ارحەولوگيالىق قازۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى

2019.05.05 16:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 5 – ايدىڭ 4 - كۇنى ەگيپەتتىڭ گيزا قالاسىندا ارحەولوگتار ەجەلگى قابىر ىشىندە ارحەولوگيالىق تەكسەرۋ جۇرگىزۋدە. ەگيپەتتىڭ ەڭ جوعارى مادەني مۇرالار كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى مۇستافا ءۋازريدىڭ 5 – ايدىڭ 4 – كۇنى جاريالاعان مالىمدەمەسىندە ايتۋىنشا، ەگيپەتتىڭ ءبىر ارحەولوگيالىق توبى گيزا ۇستىرتىندەگى پيراميدانىڭ ماڭىنان ەگيپەتتىڭ ەجەلگى پاتشالىق داۋىرىندەگى (جاڭا ەرادان بۇرىنعى 2686 – جىلدان جاڭا ەرادان بۇرىنعى 2181 – جىلعا دەيىن) زيراتتى بايقاعان. شينحۋا اگەنتتىگى (احمەت گەما فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت