بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ مۇراجايى تاريح زالى اشىلىپ، جۋىردا جاڭادان قازىپ العان 105 دانا مادەني بۇيىم تۇڭعىش رەت مۇراجايعا قويىلدى

2019.05.20 15:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 5 – ايدىڭ 20 – كۇنى، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتىلشىنىڭ 5 – ايدىڭ 17 – كۇنى شينجياڭ مۇراجايىنان ۇعىسۋىنا قاراعاندا، اتالعان مۇراجايدىڭ شينجياڭنىڭ جالپى تاريحى كورمە بولمەسى ءبىر مەزگىلدىك جوندەۋدەن وتكىزىلگەن سوڭ، 5 – ايدىڭ 18 – كۇنى «حالىقارالىق مۇراجاي كۇنى» سىرتقا قايتادان اشىق ۇستالعان. اتالعان كورمە بولمەسى جوندەۋدەن وتكىزىلگەن سوڭ، جاڭادان 200 نەشە دانا / گرۋپپا مادەني مۇرا قوسىلعان، مادەني بۇيىمداردىڭ جالپى سانى 900 دانا / گرۋپپاعا جەتكەن، مۇنىڭ ىشىندە 105 دانا / گرۋپپا جۋىردا جاڭادان قازىپ العان مادەني بۇيىمدار تۇڭعىش رەت سىرتقا اشىق كورسەتىلىپ وتىر.


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت