بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو بالالار قور قوعامىنىڭ «جازعى قور» مەيىر باعىشتاۋ ۇيىرمەسى اق قان اۋرۋىنا شالدىققان بالالارعا بالالار مەرەكەسى بايلانىسىمەن سالەم جەتكىزدى(3)

2019.05.31 14:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جۇڭگو بالالار قور قوعامىنىڭ «جازعى قور» مەيىر باعىشتاۋ ۇيىرمەسى اق قان اۋرۋىنا شالدىققان بالالارعا بالالار مەرەكەسى بايلانىسىمەن سالەم جەتكىزدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت