بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى: «باس قوسۋ» جۇيەسى ىسكە قوسىلعان ءۇش جىلدان بەرى 4000 مىڭعا جۋىق جوعالعان بالا تابىلدى(2)

2019.06.03 15:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سۋرەتتە: «بالالارعا قامقور بولىپ، الداپ ساتۋعا قارسى تۇرايىق» اتتى ۇگىت قيمىلى بەيجيڭدەگى قيمىلىنىڭ ناق مايدانى (6 – ايدىڭ 2 – كۇنى تۇسىرىلگەن) (قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى بەرگەن)
سۋرەتتە: «بالالارعا قامقور بولىپ، الداپ ساتۋعا قارسى تۇرايىق» اتتى ۇگىت قيمىلى بەيجيڭدەگى قيمىلىنىڭ ناق مايدانى (6 – ايدىڭ 2 – كۇنى تۇسىرىلگەن) (قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى بەرگەن)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • سۋرەتتە: 6 – ايدىڭ 2 – كۇنى حالىق ساقشىلارى قيمىل بارىسىندا اتا – انالار مەن بالالارعا الداپ ساتۋدان ساقتانۋدى ۇگىتتەۋ ماتەريالدارىن تاراتۋدا. شينحۋا اگەنتتىگى (قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى بەرگەن)