بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى: «باس قوسۋ» جۇيەسى ىسكە قوسىلعان ءۇش جىلدان بەرى 4000 مىڭعا جۋىق جوعالعان بالا تابىلدى(3)

2019.06.03 15:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سۋرەتتە: الداپ ساتۋدان ساقتانۋدى ۇگىتتەۋ مىندەتىن اتقاراتىن ارتيس ۋ جىن قاتارلىلار قيمىل بارىسىندا بالالارعا ساۋعا تاراتۋدا (6 – ايدىڭ 2 – كۇنى) شينحۋا اگەنتتىگى (قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى بەرگەن)
سۋرەتتە: الداپ ساتۋدان ساقتانۋدى ۇگىتتەۋ مىندەتىن اتقاراتىن ارتيس ۋ جىن قاتارلىلار قيمىل بارىسىندا بالالارعا ساۋعا تاراتۋدا (6 – ايدىڭ 2 – كۇنى) شينحۋا اگەنتتىگى (قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى بەرگەن)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • سۋرەتتە: 6 – ايدىڭ 2 – كۇنى حالىق ساقشىلارى قيمىل بارىسىندا اتا – انالار مەن بالالارعا الداپ ساتۋدان ساقتانۋدى ۇگىتتەۋ ماتەريالدارىن تاراتۋدا. شينحۋا اگەنتتىگى (قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى بەرگەن)