بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىلكىنىس قاينارىنداعى شۋاڭحى قالاشىعىندا اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتى تارتىپپەن جۇرگىزىلۋدە

2019.06.19 15:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 6 – ايدىڭ 18 – كۇنى قۇتقارۋشى قىزمەتكەرلەر اپاتتان قۇتقارۋعا ارنالعان شاتىرلاردى تىگۋدە. سول كۇنى ءتىلشى سىلكىنىس قاينارىنداعى چاڭنيڭ اۋدانى شۋاڭحى قالاشىعىنا بارعاندا، ءتۇرلى قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ تارتىپپەن جۇرگىزىلىپ جاتقانىن، اپاتقا ۇشىراعان جۇرتشىلىقتىڭ ۇيلەسىمدى ورنالاستىرىلىپ جاتقانىن كوردى. 6 – ايدىڭ 18 – كۇنى ساعات 15تەن 30 مينۋت وتكەنگە دەيىن، چاڭنيڭدە جەر سىلكىنىسى سەبەبىنەن 13 ادام قازا بولىپ، 199 ادام جارالانعان. قازىرگە دەيىن 8447 ادام شۇعىل كوشىرىلىپ ورنالاستىرىلعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ليۋ كۇن فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت