بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ب م ۇ مالىمەتى: دۇنيە ءجۇزى بويىنشا پاناسىز قالعانداردىڭ سانى رەكورد جاراتتى

2019.06.21 15:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 6 – ايدىڭ 19 – كۇنى، سيريانىڭ حومس ولكەسى، لۇكپان بوسقىندار تۇراعىنان اتتانعان بوسقىندار ادامگەرشىلىك تۇرعىداعى دالىزگە جەتتى.

  ب م ۇ بوسقىندار باسقارماسى 6 – ايدىڭ 19 – كۇنى جاريالاعان ەڭ جاڭا مالىمەتكە قاراعاندا، 2018 – جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن، دۇنيە ءجۇزى بويىنشا پاناسىز قالعانداردىڭ سانى 70 ميلليون 800 مىڭ ادام بولىپ، 20 جىلدىڭ الدىنداعىمەن سالىستىرعاندا 20 ەسە ارتىپ، 70 جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى رەكورتتىق دەڭگەيگە جەتكەن. «دۇنيە ءجۇزىنىڭ بەتالىسى» اتتى بۇل جىلدىق مالىمەتتە ب م ۇ بوسقىندار باسقارماسىنىڭ ايتۋىنشا، 2018 – جىلى دۇنيە ءجۇزى بويىنشا پاناسىز قالعانداردىڭ سانى 2 ميلليون 300 مىڭ ادام ارتقان. شينحۋا اگەنتتىگى (امار فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت