بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو كىسىلىك ۇقىقتى زەرتتەۋ قوعامى جەنەۆادا «جۇڭگو از ۇلتتارىنىڭ كىسىلىك ۇقىعىن قورعاۋ» تاقىرىبىنداعى تاراپتار ءماجىلىسىن وتكىزدى

2019.07.03 14:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 7 – ايدىڭ 2 – كۇنى، شۆەتساريانىڭ جەنەۆا قالاسى، ماماندار «جۇڭگو از ۇلتتارىنىڭ كىسىلىك ۇقىعىن قورعاۋ» تاقىرىبىنداعى تاراپتار ماجىلىسىنە قاتىناسۋدا. ب م ۇ كىسىلىك ۇقىق القالار كەڭەسىنىڭ 41 – رەتكى جينالىسىنىڭ اشىلۋ قارساڭىندا، جۇڭگو كىسىلىك ۇقىقتى زەرتتەۋ قوعامى 7 – ايدىڭ 2 – كۇنى شۆەتساريانىڭ جەنەۆا قالاسىنداعى حالىقارالىق سارايدا «جۇڭگو از ۇلتتارىنىڭ كىسىلىك ۇقىعىن قورعاۋ» تاقىرىبىنداعى تاراپتار ءماجىلىس اشىپ، ٵر ەلدىڭ سىرتقى ىستەر ءمانساپتىلارى مەن حالىقارالىق ۇيىمنىڭ ءمانساپتىلارىنا جۇڭگو شينجياڭ مەن شيزاڭنىڭ قاتىستى جاعدايىن تانىستىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت