بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەۆروپا وداعىنىڭ كەلەسى كەزەكتى باسشىلارى سايلاندى(3)

2019.07.03 14:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ەۆروپا وداعىنىڭ كەلەسى كەزەكتى باسشىلارى سايلاندى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت