بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى: ۇلكەن بازار كورىنىس رايونى ساياحاتتىڭ قاۋىرت مەزگىلىنە ءوتتى

2019.07.04 13:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 7 – ايدىڭ 2 – كۇنى ۇلكەن بازار كورىنىس رايونىندا ساياحاتتىق ەستەلىك بۇيىم تاڭداپ جاتقان بالا. ءۇرىمجى قالاسىنداعى ۇلكەن بازار كورىنىس رايونى ەل ءىشى – سىرتىنان شينجياڭعا كەلگەن ساياحاتشىلاردىڭ ءسوزسىز باراتىن ورنى. 6 – ايدىڭ باسىنان بەرى، ۇلكەن بازار كورىنىس رايونى ءبىر ميلليون 600 مىڭ ادام – رەتتەن ارتىق ساياحاتشى قابىلداعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭ فەي فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت