بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى: ۇلكەن بازار كورىنىس رايونى ساياحاتتىڭ قاۋىرت مەزگىلىنە ءوتتى(4)

2019.07.04 13:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇرىمجى: ۇلكەن بازار كورىنىس رايونى ساياحاتتىڭ قاۋىرت مەزگىلىنە ءوتتى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت