بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نانجيڭ قالاسى اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ ۇڭگىرىن قالا تۇرعىندارىنىڭ سالقىنداۋىنا اشىپ بەردى

2019.07.11 16:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 7 – ايدىڭ 10 – كۇنى قالا تۇرعىنى نانجيڭ بەيجييان اۋە قورعانىسى قۇرىلىسىنا كىرىپ بارادى. سول كۇنى جياڭسۋ ولكەسى نانجيڭ قالاسى 7 ورىنداعى اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ ۇڭگىرىن قالا تۇرعىندارىنىڭ ىستىقتان ساقتانىپ، سالقىنداۋىنا تەگىن اشىپ بەردى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى (سۋ ياڭ فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت