بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۆون دەرلەين ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ كەلەسى كەزەكتى ءتوراعاسى بولىپ سايلاندى

2019.07.17 15:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  7 – ايدىڭ 16 – كۇنى فرانسيانىڭ ستراسبۋرگ قالاسىنداعى ەۆروپا پارلامەنتىنىڭ باس شتابىندا ۆون دەرلەين كوميتەت ءتوراعاسى بولىپ سايلانعاننان كەيىن اقپار جاريالاۋ جيىنىنا قاتىناسۋدا. سول كۇنى ەۆروپا پارلامەنتى داۋىس بەرۋ ارقىلى گەرمانيالىق ۋرسۋلا ۆون دەرلەيندى ەۆروپا وداعىنىڭ كەلەسى كەزەكتى ءتوراعالىعىنا سايلادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جاڭ چىڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت