بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجىنىڭ جازعى كەشى

2019.07.18 16:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ساياحاتشىلار ۇرىمجىدەگى ءبىر ساۋدا ورتالىعىن ارالاۋدا.

  حالىق تورابى، 7 – ايدىڭ 18 – كۇنى، بەيجيڭ. 7 – اي بولىسىمەن ءۇرىمجىنىڭ كەشكى ساۋداسى قىزا ءتۇستى. قالا تۇرعىندارى مەن ساياحاتشىلار سىرتقا شىعىپ زات ساتىپ الىپ، ءدامدى تاعامداردان اۋىز ءتيىپ، جانعا جايلى كەشكى تۇرمىستان ءلاززاتتاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت