بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

24 ەل اقپارات قۇرالدارىنىڭ تىلشىلەرى شينجياڭنىڭ قوعام ورنىقتىلىعى مەن حالىق تۇرمىسىنىڭ جاقسارعانىن سەزىنىپ، ۇشقارىلىقتى الاستاۋدىڭ تابىستارىن قۋاتتادى(2)

2019.07.24 14:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

24 ەل اقپارات قۇرالدارىنىڭ تىلشىلەرى شينجياڭنىڭ قوعام ورنىقتىلىعى مەن حالىق تۇرمىسىنىڭ جاقسارعانىن سەزىنىپ، ۇشقارىلىقتى الاستاۋدىڭ تابىستارىن قۋاتتادى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت