بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جايلاۋدىڭ اسەم كورىنىسى(2)

2019.07.30 15:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جايلاۋدىڭ اسەم كورىنىسى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت