بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋانعا كەلىپ، كاڭبا ازاماتىنىڭ ات قۇلاعىندا ويناعان ونەرىن كورىڭىز

2019.07.31 14:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 7 – ايدىڭ 30 – كۇنى سىچۋان ولكەسى ليتاڭ اۋدانى 1 – تامىز بايگە الاڭىندا كاڭبا ازاماتى ات باۋىرىنا جاسىرىنۋ ونەرىن كورسەتۋدە. سول كۇنى سىچۋان ولكەسى ليتاڭ اۋدانى 1 – تامىز بايگە مەرەكەسى باستالدى، مىڭعا جۋىق مالشى قادا ءىلۋ، ات ۇستىندە ساداق تارتۋ، ات باۋىرىنا جاسىرىنۋ قاتارلى قيىندىق دارەجەسى جوعارى الۋان ءتۇرلى ات ونەرىن كورسەتىپ، جەرگىلىكتى مالشىلار مەن قالىڭ ساياحاتشىلار سالتاناتتى ساۋىقتى تاماشالادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جياڭ حۇڭجيڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت