بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش - تىڭ تەكساس شتاتىنداعى وق شىعارۋ دەلوسىندە 20 ادام قازا بولدى(2)

2019.08.05 14:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش - تىڭ تەكساس شتاتىنداعى وق شىعارۋ دەلوسىندە 20 ادام قازا بولدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت