بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حۋبەي ولكەسى ىنشى وبلىسى حىفىڭ اۋدانىندا تۋىلعان تاسقىن اپاتىندا 12 ادام قازا بولىپ، ءبىر ادام دەرەكسىز كەتىپ، 61 ادام قۇتقارىلدى

2019.08.06 14:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 8 – ايدىڭ 5 – كۇنى، حىفىڭ. حۋبەي ولكەسى حىفىڭ اۋداندىق ۇگىت ءبولىمىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، 8 – ايدىڭ 5 – كۇنى ساعات 16دان 58 مينۋت وتكەندە، حۋبەي ولكەسى حىفىڭ اۋدانىنداعى دۋوبي اڭعارىندا كەنەتتەن تاسقىن ءجۇرىپ، 12 ادام قازا بولىپ، ءبىر ادام دەرەكسىز كەتكەن، 61 ادام قۇتقارىلعان. (شياۋ لۋشين، جاڭ پەي)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت