بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تيانشان ارايلاپ اتقان تاڭ شۇعىلاسىنا بولەندى، شەكارا ءوڭىر جاڭا بەت – بەينەسىن ايگىلەدى — جاڭا جۇڭگو قۇرىلعان 70 جىلدان بەرى شينجياڭنىڭ رەفورما جاساپ، دامۋى جونىندە(9)

2019.08.08 14:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تيانشان ارايلاپ اتقان تاڭ شۇعىلاسىنا بولەندى، شەكارا ءوڭىر جاڭا بەت – بەينەسىن ايگىلەدى — جاڭا جۇڭگو قۇرىلعان 70 جىلدان بەرى شينجياڭنىڭ رەفورما جاساپ، دامۋى جونىندە(9)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت