بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭدا جەمىس – جيدەكتەردىڭ حوش ءيىسى اڭقىعان مەزگىل جەتتى

ءپايزاۋات قاۋىنى بازاردا ءوتىمدى بولۋدا

2019.08.12 15:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 8 – ايدىڭ 11 – كۇنى شينجياڭنىڭ پايزاۋات اۋدانىندا قاۋىنشى جاڭا جيناعان قاۋىندى تاسۋدا.

  جازدىڭ سوڭى، كۇزدىڭ باسى — شينجياڭداعى قاۋىن – قاربىزدىڭ پىساتىن مەزگىلى. جۋىردا قاشقار ايماعى ءپايزاۋات اۋدانىنداعى 200 مىڭ مۋدان استام جەرگە ەككەن ءپايزاۋات قاۋىنى بازارعا شىعارىلدى. قاۋىن اتىزىندا ديقاندار قاۋىن جيناۋمەن ابىگەر؛ تولايىم ساتۋ بازارىنان قاۋىندى قوراپتاپ، تاسىمالداپ جاتقان ديقاندار مەن ساۋداگەرلەردى كورۋگە بولادى، ءبارى دە قاربالاس ەڭبەككە كىرىسكەن.

  جۋىرداعى جىلداردان بەرى، ءپايزاۋات اۋدانى «كوشباسشى كاسىپورىندار + كاسىپتىك سەلبەستىك كوپەراتيۆى + ديقاندار» ءبىرتۇلعالانعان تيجارات فورماسىن كۇش سالا ىلگەرىلەتىپ، ديقاندارعا قىزمەت وتەيتىن امبەباپ تەكشەنى بەلسەندى تۇردە قۇرىپ، ورمان جەمىسى ونىمدەرىنىڭ ساپاسى مەن بازارداعى باسەكەلىك قۋاتىن ۇزدىكسىز جوعارىلاتىپ، اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ ونىمدىلىگىن ناتيجەلى تۇردە ىلگەرىلەتىپ، ديقانداردىڭ كىرىسىن ارتتىرۋىنا دەم بەردى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ديڭ لەي فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت