بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى: تيانشان شاتقالى ساياحاتشىلاردى قابىلدادى(3)

2019.08.13 13:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇرىمجى: تيانشان شاتقالى ساياحاتشىلاردى قابىلدادى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت