بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ قۇمىل قالاسى باركول اۋدانى: مال شارۋاشىلىق رايوندارىنا بارىپ ويىن – ساۋىق نومىرلەرىن قويدى

2019.08.20 14:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينجياڭ قۇمىل قالاسى باركول قازاق اۆتونوميالى اۋدانى ويىن – ساۋىق ۇيىرمەسىنىڭ ونەرپازدارى قىستاقتارعا بارىپ ويىن – ساۋىق نومىرلەرىن قويۋدا. بىرنەشە كۇننەن بەرى، شينجياڭ قۇمىل قالاسى باركول قازاق اۆتونوميالى اۋدانى ويىن – ساۋىق ۇيىرمەسى اۋىل – قالاشىقتارعا، قىستاقتار مەن الەۋمەتتىك وڭىرلەرگە بارىپ، ويىن – ساۋىق نومىرلەرىن كورسەتىپ، قالىڭ ديقان – مالشىلاردىڭ قارسى الۋىنا يە بولدى. (تيانشان تورابىنىڭ ەرىكتى ءتىلشىسى ءداۋىت ءراشات)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت