بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءداستۇرلى شەبەرلىكپەن ەرلىگىن كورسەتۋ

2019.08.21 15:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 8 – ايدىڭ 21 – كۇنى، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 8 – ايدىڭ 20 – كۇنى، ات مىنۋشىلەر «موڭعۇل جىلقىسىنا» ءمىنىپ ءداستۇرلى شەبەرلىكتەگى ساداق اتۋ ونەرىن كورسەتۋدە.

  سول كۇنى «موڭعۇل جىلقىسى» ءداستۇرلى شەبەرلىك ويىنى كوكحوت قالاسىنداعى ىشكى موڭعۇل از ۇلت بۇقاراسىنىڭ مادەنيەت، دەنە تاربيە ورتالىعىندا وتكىزىلدى، بۇل رەتكى ويىن ات ءمىنۋ، ساداق اتۋ، ات ءمىنىپ حادا ءىلۋ، ات ءمىنىپ اينالمالى شالما تاستاۋ سياقتى كوپتەگەن ءداستۇرلى ات ونەرى تۇرلەرىن قامتىدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى پىڭ يۋان فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت