بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭدا قازاق مالشىلارى كۇزەۋلىككە كوشتى

2019.09.10 14:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  قوڭىر سالقىن كۇز بەلگى بەرە باستاسىمەن، شينجياڭ قۇلجا اۋدانى تۋراسۋ جايلاۋىنداعى قازاق مالشىلار سۋرەتتەي اسەم جايلاۋعا حوش ايتىپ، كۇزەۋلىككە كوش بەتىن تۇزەپ، وزدەرىنىڭ تاعى ءبىر اتا قونىستارىنا قاراي بەتتەدى. عاسىرلاردىڭ كۋاسى بولعان كوش جولىنداعى قورا – قورا قوي مەن تابىن – تابىن سيىر مالشىلاردىڭ كوش جولىنداعى اسەم دە ايبىندى سۋرەتتەردى قالىپتاستىردى. (يۋان يۇيلۇڭ، فىڭ لان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت