بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«جاڭا جۇڭگو قۇرىلعاندىعىنىڭ 70 جىلدىعىن قۇتتىقتاۋ تاقىرىپتىق سۋرەت كورمەسى» قازاقستاندا اشىلدى(4)

2019.09.20 14:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«جاڭا جۇڭگو قۇرىلعاندىعىنىڭ 70 جىلدىعىن قۇتتىقتاۋ تاقىرىپتىق سۋرەت كورمەسى» قازاقستاندا اشىلدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت