بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وتاندىق شينجوۋ – 700 ۇشاعىنىڭ تۇلعاسى مەن قاناتتارىن ءدال ءتۇيىستىرۋ ءساتتى ورىندالدى(6)

2019.09.29 13:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

وتاندىق شينجوۋ – 700 ۇشاعىنىڭ تۇلعاسى مەن قاناتتارىن ءدال ءتۇيىستىرۋ ءساتتى ورىندالدى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت