بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ جارىسىندا جۇڭگو كومانداسى گۋام ارالى قۇراماسىن جەڭدى(2)

2019.10.11 15:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت