بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

دۇنيە جۇزىندەگى تەڭىز دەڭگەيىنەن ەڭ بيىك اۋدان مەملەكەتتىك ەلەكتر تورابىنىڭ نەگىزگى تورابىنا رەسمي ەنگىزىلدى

2019.12.25 16:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – ايدىڭ 25 – كۇنى، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 12 – ايدىڭ 24 – كۇنى، قىزمەتكەرلەر شۋاڭحۋ اۋدانى 110 كيلوۆولتتىق كەرنەۋ وزگەرتۋ ستانسياسىنداعى جابدىقتاردىڭ اينالىم جاعدايىن تەكسەرۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت