بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇركيانىڭ تەڭىز الابىندا زاڭسىز يميگرانتتار وتىرعان كەمە اۋدارىلىپ، 7 ادام قازا بولدى(2)

2019.12.27 15:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تۇركيانىڭ تەڭىز الابىندا زاڭسىز يميگرانتتار وتىرعان كەمە اۋدارىلىپ، 7 ادام قازا بولدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت