بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سۇڭقارمەن ساياتقا شىعۋ

2019.12.30 15:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: سۇڭقارىن قۇنداعىنا وتىرعىزعان بالا (12 – ايدىڭ 28 – كۇنى كۆەيتتىڭ جەحرا ولكەسى). كۆەيتتەگى سۇڭقارمەن سايات قۇرۋ اۋەسكەرلەرى 12 – ايدىڭ 28 – كۇنى جەحرا وبلىسىندا سۇڭقاردى جاتتىقتىرۋدان ونەر كورسەتىپ، كورەرمەندەرگە سۇڭقارمەن ساياتشىلىق قۇرۋدىڭ جالپى بارىسىن كورسەتتى. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت