بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش تەكساس شتاتىنداعى ءبىر شىركەۋدە مىلتىق اتۋ وقيعاسىنان 2 ادام قازا بولدى(2)

2019.12.30 15:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش تەكساس شتاتىنداعى ءبىر شىركەۋدە مىلتىق اتۋ وقيعاسىنان   2 ادام قازا بولدى(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت