بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«از ۇلتتاردىڭ ءان - كۇيلەرىن ورىندايتىن دارىندىلاردى تاربيەلەۋ» نىسانىنىڭ جاڭا جىلدىق مۋزيكا كەشى شاڭحايدا وتكىزىلدى

2020.01.02 14:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 1 – ايدىڭ 1 – كۇنى از ۇلت ونەرپازدارى ساحنادا ونەر كورسەتۋدە.

  سول كۇنى مەملەكەتتىك كوركەمونەر قورى «از ۇلتتاردىڭ ءان - كۇيلەرىن ورىندايتىن دارىندىلاردى تاربيەلەۋ» نىسانىنىڭ جاڭا جىلدىق كونسەرتى شاڭحاي مۋزيكا ينسيتۋتىنىڭ وپەرا زالىندا وتكىزىلدى. شينحۋا اگەنتتىگى (ۋاڭ شياڭ فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت