بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تيانجيندە جاڭا تيپتى ٴتاج ٴتارىزدى ۆيروسپەن جۇعىمدالعان وكپە اۋرۋىنا شالدىعىپ تۇڭعىش رەت جازىلعان ادام ەمحانادان شىقتى(2)

2020.02.03 15:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تيانجيندە جاڭا تيپتى ٴتاج ٴتارىزدى ۆيروسپەن جۇعىمدالعان وكپە اۋرۋىنا شالدىعىپ تۇڭعىش رەت جازىلعان ادام ەمحانادان شىقتى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت