بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇركيا ىستامبول ۇلكەن بازارىن جاپتى

2020.03.25 16:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  قۇراستىرىلعان سۋرەت: (جوعارىداعى سۋرەت) 3 – ايدىڭ 24 – كۇنى ىستامبول ۇلكەن بازارىنىڭ قاقپاسى جابىلدى. (تومەنگى سۋرەت) 2019 – جىلى 1 – ايدىڭ 24 – كۇنى ءدال سول ورىننان تۇسىرىلگەن سۋرەتتە، بازار قالىپتى اشىلۋدا. جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيروس وكپە قابىنۋ ىندەتىنە توتەپ بەرۋ ءۇشىن، وسى اپتانىڭ دۇيسەنبى كۇنىنەن باستاپ، تۇركيا ىستامبۇلداعى ايگىلى بازار ـ ىستامبۋل ۇلكەن بازارىن جاپتى. ىستامبول ۇلكەن بازارىنىڭ نەشە ءجۇز جىلدىق تاريحى بار، بۇل ارادا 4000نان استام دۇكەن ورنالاسقان، بۇل دۇكەندەر تۇركيانىڭ جەر – جەرىنەن جانە شەتەلدەن اكەلىنگەن اشەكەي بۇيىم، فارفور بۇيىم، حوش ءيىستى بۇيىم، كىلەم، ازىق – تۇلىك قاتارلى تاۋارلاردى ساۋدالايدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى شۇي سۋحۇي فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت