بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چومالاڭما شىڭىنىڭ كۇندىزگى جانە تۇنگى كورىنىستەرى

2020.05.14 16:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ساعات 4تەن 11 مينۋت وتكەندە تۇسىرىلگەن چومالاڭما شىڭىنىڭ كوگىندەگى جۇلدىزدار (4 – ايدىڭ 17 – كۇنى تۇسىرىلگەن)

  چومالاڭما شىڭى − دۇنيە جۇزىندەگى تەڭىز دەڭگەيىنەن ەڭ بيىك شىڭ.

  بۇل ارانىڭ كليماتى كۇردەلى دە قالىپسىز، كورىنىسى لەزدە مىڭ قۇبىلادى. بۇل ارادان جايماشۋاق كۇن نۇرىن، كۇن نۇرىمەن شاعىلىسىپ جىلتىلداعان اقشا قاردى كورۋگە بولادى، كۇننىڭ كوتەرىلگەنى مەن باتقانىن، جۇلدىزدار شوعىرىن تاماشالاۋعا بولادى، بيىك شىڭنىڭ ءتۇرلى كورىنىستەرى كوزدىڭ جاۋىن الادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى سۇن فەي فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • 4 - ايدىڭ 4 - كۇنى تۇستەن بۇرىن ساعات 10دا، شي جينپيڭ، لي كىچياڭ، لي جانشۋ، ۋاڭ ياڭ، ۋاڭ حۋنيڭ، جاۋ لىجي، حان جىڭ، ۋاڭ چيشان قاتارلى پارتيا مەن مەملەكەت باسشىلارى جۇڭنانحايداعى حۋايرىنتاڭنىڭ الدىندا، بۇكىل ەلدىڭ جەر - جەرىندەگى ءار ۇلت حالقىمەن بىرگە، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتىنە قارسى اتتانۋ كۇرەسىندە قازا بولعان قۇرباندار مەن قايتىس بولعان باۋىرلاستارعا ءۇنسىز تۇرىپ ازا ءبىلدىردى. سۋرەتتى شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لي شۋەرىن تۇسىرگەن