بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەلىمىزدە جازعى استىقتان تاعى دا مول ءونىم الىندى

2020.06.16 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 6 – ايدىڭ 15 – كۇنى حىبەي ولكەسى تاڭشان قالاسى فىڭرۇن رايونى رىنگىجۋاڭ قالاشىعى چياننيحى قىستاعىندا ەگىس ماشينالارىن مەڭگەرۋشى كومبايىنمەن ءبيداي ورۋدا. 6 – ايدىڭ 15 – كۇنىنە دەيىن، بۇكىل ەلمىزدەگى جازعى استىقتىڭ ورىلۋ مولشەرى توقسان پايىزعا جەتكەن. اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل – قىستاق مينيسترلىگىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جاعدايى جونىندە ورنالاستىرۋ جاساۋىنا جانە مامانداردىڭ ناق مايداندا تەكسەرۋ جۇرگىزۋ – تالداۋ جاساۋىنا قاراعاندا، بيىل جازعى استىق ەگىلگەن جەر كولەمى ورنىقتى بولىپ، بىرلىك ءونىمى جوعارىلاعان، استىقتان مول ءونىم الاتىنىمىز داۋسىز. شينحۋا اگەنتتىگى (جۋ دايۇڭ فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت