بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش –ندا كۇندىك ىندەتكە شالدىققاندار سانى 40 مىڭنان استى

جۋىردان بەرى جاستاردا ىندەتكە شالدىققاندار سانى كوپ

2020.06.28 14:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش –ندا كۇندىك ىندەتكە شالدىققاندار سانى  40 مىڭنان استى

  سۋرەتتە: 6 – ايدىڭ 26 – كۇنى، ادامدار ا ق ش استاناسى ۆاشينگتونداعى لينكولن ەسكەرتكىش سارايىن ساياحاتتاۋدا.

  ا ق ش - نىڭ اۋرۋدى تىزگىندەۋ جانە الدىن الۋ ورتالىق تورابىنىڭ 6 – ايدىڭ 26 – كۇنى جاڭالانعان ساندى مالىمەتىندە كورسەتىلۋىنشە، وتكەن 24 ساعاتتا ا ق ش بويىنشا جاڭادان 40 مىڭ 588 ادامعا دياگنوز قويىلىپ، 2 ايدان استام ۋاقىتتان بەرى ءبىر كۇندە جاڭادان قوسىلعان ادام سانى ەڭ جوعارى رەكورد بولدى. ا ق ش – نىڭ ورىنباسار زۇڭتۇڭى پونس بىلاي دەدى: تاياۋدا جاڭادان قوسىلعانداردىڭ ىشىندە جاستار كوپ، جارىمىنان استامى 35 جاستان تومەنگى جاستار جاعى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ليۋ جيە فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت