بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇرعىنداردىڭ ازىق – تۇلىك حاۋىپسىزدىگىنە كەپىلدىك ەتتى

2020.06.29 13:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 6 – ايدىڭ 28 – كۇنى ۋانپيڭچىڭ اۋماعىنداعى بازاردى باقىلاۋ – باسقارۋ جاعىنداعى زاڭ اتقارۋشى قىزمەتكەرلەر ەرەنبازاردا كوكونستەردىڭ كەلۋ قاينارى جاعدايىن تەكسەرۋدە. جۋىردا بەيجيڭ قالاسى فىڭتاي رايونى ۋانپيڭچىڭ اۋماعى ءىس باسقارماسى قاراستىلىعىنداعى وڭىردەگى ەرەنبازار، اس – سۋ تاعامجاي قاتارلى كاسىپورىنداردىڭ كوكونىس، ەت، جەمىس – جيدەك، قوسىمشا ازىق – تۇلىك قاتارلى ازىق – تۇلىكتەردى ەنگىزۋ جولدارىن تۇگەلدەي اداقتاپ شىقتى، ازىق – تۇلىك جانە ءدارى – دارمەكتەردى باقىلاۋ – باسقارۋ تاراۋلارى، ىندەتتەن ساقتانۋ تاراۋلارى، الەۋمەتتىك اۋماق قاتارلى تاراۋلار كۇن سايىن حاۋىپسىزدىك جاعىندا شارالاپ تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، ازىق – تۇلىك حاۋىپسىزدىگىنە كەپىلدىك ەتتى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لي شين فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت