بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇرعىنداردىڭ ازىق – تۇلىك حاۋىپسىزدىگىنە كەپىلدىك ەتتى(2)

2020.06.29 13:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تۇرعىنداردىڭ ازىق – تۇلىك حاۋىپسىزدىگىنە كەپىلدىك ەتتى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت