بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

انحۇي ولكەسى حۋاڭشان قالاسى: نوسەر سەبەبىنەن تۋىنداعان تاسقىن اپاتىندا قامالىپ قالعان جۇرت كوشىرىلدى(4)

2020.07.07 13:35   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

انحۇي ولكەسى حۋاڭشان قالاسى: نوسەر سەبەبىنەن تۋىنداعان تاسقىن اپاتىندا قامالىپ قالعان جۇرت كوشىرىلدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت