بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇرىمجىدەگى «شينليان بازارىنا» تۇندە ساپارلاي بارۋ

2020.07.28 15:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 7 – ايدىڭ 26 – كۇنى ءۇرىمجى قالاسىنداعى شينليان اۋىل شارۋاشىلىعى قوسىمشا ونىدەرى امبەباپ بازارىندا ساۋداگەرلەر جاڭا اكەلىنگەن جاس كوكونىستەردى رەتتەۋدە.

  ءۇرىمجى قالاسىنىڭ سولتۇستىگىنە ورنالاسقان شينليان اۋىل شارۋاشىلىعى قوسىمشا ونىمدەرى امبەباپ بازارى — جەرگىلىكتى ورىنداعى ءىرى تۇرپاتتى تولايىم ساتۋ بازارى، بۇل بازار قالا رايونىن جەمىس – جيدەك، كوكونىس، استىق جانە ماي قاتارلى ازىق – تۇلىكتەرمەن قامداۋ مىندەتىن اتقارادى. قازىر بازاردا ءتۇرلى كوكونىستەر مەن جەمىس – جيدەكتەردىڭ ءتۇرى مول، مولشەرى جەتكىلىكتى، كۇن سايىن 2000 تونناداي زات ساتىلۋدا. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جاۋ گى فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت